hallare

Ledningspersonal till Motor och transportenheter (MTE)

Snösmältningen har varit sen i år och vattenflödena är rekordhöga och ån genom staden svämmar över och vattnet breder ut sig över gator och tränger in i byggnader. Räddningstjänsten jobbar febrilt med att pumpa bort vatten, frivilliga hjälper till att bygga fördämningar av sandsäckar för att hindra vattnet. Kommunen behöver hjälp att forsla bort materiel och evakuera de boende på ett äldreboende. Motor och transportenheten i länet stöttar med förare och transportledning.

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

 

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE

Kosta
27 Juli 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Ledningskonferens MTE

Datum för 2024 är ej fastställt.

En motor och transportenhet är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I varje MTE finns det förare med olika behörigheter, elverksoperatörer och ledningspersonal och i händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE.

En MTE leds av en ledningsgrupp bestående av fyra personer där du igår. Det är ledningsgruppen som först kallas in om det skulle behövas och det är ledningsgruppen som leder och organiserar insatsen under en skarp händelse. Ledningsgruppen hjälper till att rekrytera personal till sin enhet och dokumenterar vilka kompetenser respektive förare har så man vid skarp insats kallar in rätt personal ur sin pool.

Utbildningsstege

  • Introduktionsutbildning MTE, 1 dag
  • Ledningsutbildning MTE, 2 dagar

Ledningsgrupperna kallas därefter minst vartannat år till utbildningar för uppdatering och erfarenhetsutbyten.

Utbildningsinnehåll

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll
  • Ledningsgruppens ansvar och roll
  • Personalplanering, avtal mm

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i Bilkåren eller FAK. Max ålder vid utbildningens början är 70 år.

Anmälan

Du anmäler dig via din lokala bilkår eller om du är medlem i FAK, genom dem. Samtidigt som du skickar in din kursanmälan ska du fylla i överenskommelseblanketten där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris.

 

Aktuella kursdatum

Introduktionsutbildning MTE

Kosta
27 Juli 2024

Anmälan till alla Introduktionskurserna sker senast 3 veckor innan kurs.

Ledningskonferens MTE

Datum för 2024 är ej fastställt.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren